คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


3-7 กันยายน 2561 : The 6th Publication Camp

ฝ่ายวิจัย ขอเชิญอาจารย์และนิสิตคณะทันตแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ The 6th Publicaiton Camp ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ Mida Resorts จังหวัดกาญจนบุรี ผู้สนใจแสดงความจำนงเข้าร่วม ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และส่งไฟล์ manuscript ที่เป็น Microsoft word file ได้ที่ฝ่ายวิจัยถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561