• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุม - สัมมนา


8 สิงหาคม 2561 : หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "Living beautifully Dying gracefully"

หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ และ การดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวน ทันตแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง การบรรยาย ในหัวข้อ Living Beautifully Dying Gracefully (การเป็นอยู่และจากไป)