• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


4 - 9 มกราคม 2562 : ร่าง TOR และร่างเอกสารประกาศประกวดราคา เครื่องโครมาโตกราฟฟีเหลวความดันสูง จำนวน 1 เครื่อง

2019-01-04
Download | File 1 | File 2 | File 3 |