• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


18 - 23 มกราคม 2562 : ร่าง TOR Gloves : disposable ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 2 รายการ

2019-01-18
Download | File 1 | File 2 | File 3 | File 4 |