• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศราคากลาง


20 ธันวาคม 2562 : ประกาศราคากลางจัดซื้อ เลเซอร์ของเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน 1 เครื่อง

2019-12-20
Download | File 1 |