• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


13 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์สวิตซ์เครือข่ายหลัก (Core switch) จำนวน 1 ชุด

2020-02-13
Download | File 1 | File 2 | File 3 |