• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


3-10 กรกฎาคม 2563 : ร่าง TOR จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียนโรงพยาบาลคณะฯ จำนวน 3 รายการ

2020-07-03
Download | File 1 | File 2 | File 3 |