• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


18 - 21 สิงหาคม 2563 : ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดรากเทียมแบบดิจิตัล จำนวน 1 ชุด

2020-08-18
Download | File 1 | File 2 | File 3 |