• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


24 - 27 สิงหาคม 2563 : ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ เครื่องซักผ้า จำนวน 3 เครื่อง

2020-08-24
Download | File 1 | File 2 | File 3 |