• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


1 - 8 กันยายน 2563 : ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ ชุด PPE จำนวน 5,000 ชุด

2020-09-01
Download | File 1 | File 2 | File 3 |