• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


14 - 17 กันยายน 2563 : ร่าง TOR ประกวดราคาจ้าง บริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2020-09-14
Download | File 1 | File 2 | File 3 |