• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา


10 - 13 กรกฎาคม 2561 : ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อ ชุดสแกนในช่องปาก 3 มิติ จำนวน 2 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2018-07-10
Download | File 1 | File 2 | File 3 |