คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

ปรัชญา 


จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน


จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน์


สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ระดับโลก ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


1. เป็นเลิศในงานวิชาการและวิจัย

  • สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  • ส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรม

2. ผู้นำในวิชาชีพและสังคม

  • เป็นผู้นำทางการบริการวิชาการให้กับทันตแพทย์และสังคมที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค และระดับสากล

3. พัฒนาคนและองค์กรอย่างยั่งยืน

  • พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลและมีประสิทธิภาพสูงและ มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน 
  • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของคณะฯทุกระดับชั้น 
  • พัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็นโรงเรียนมีสุข

คุณค่าหลักขององค์กร (Core Values)


Care SMILE

S       Sustainability           ความยั่งยืน

M       Mastery               เชี่ยวชาญในศาสตร์

I*        Integrity              ชูเชิดคุณธรรม

L        Leadership            มีความคิดเป็นผู้นำ

E*       Excellence             มุ่งมั่นความเป็นเลิศ

หมายเหตุ *ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564-2567


ยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีความเป็นเลิศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
เป้าประสงค์ :
  1.1 โรงเรียนทันตแพทย์ระดับสากล
  1.2 โรงเรียนนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับทันตแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
เป้าประสงค์ :
  2.1 งานวิจัยระดับโลก
  2.2 ทันตนวัตกรรมเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อเป็นเสาหลักของทันตแพทย์และสังคมไทย
เป้าประสงค์ :
  3.1 องค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อความยั่งยืน
เป้าประสงค์ :
  4.1 องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
  4.2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน
  4.3 องค์กรที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน