• คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 

ปรัชญา 


จักเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานสูงในการจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ จักสร้างทันตแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจริยธรรมเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

ปณิธาน


จักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นผลิตทันตแพทย์ให้กอปรด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอ คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งนี้ จักพัฒนาโดยบุกเบิก ค้นคว้า ด้านบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาประยุกต์ใช้กับสังคม ทั้งเป็นแหล่งอ้างอิงสรรพวิทยาการในสาขาทันตแพทยศาสตร์ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานาอารยประเทศ

วิสัยทัศน์


คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


  • ผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม และมีความเป็นผู้นำ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพของประเทศ 
  • บุกเบิกและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์และทันตนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของสังคม
  • มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการเผยแพร่และให้บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์
  • บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 


คุณค่าหลักขององค์กร


SMILE

S*       Social-mindedness     คิดและทำเพื่อสังคม

M       Mastery               เชี่ยวชาญในศาสตร์

I*       Integrity               ชูเชิดคุณธรรม

L        Leadership             มีความคิดเป็นผู้นำ

E*       Excellence             มุ่งมั่นความเป็นเลิศ

หมายเหตุ *ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2563


ยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสู่ผู้นำวิชาชีพ (Smart Dentist
  ผลิตทันตแพทย์ที่มีสมรรถนะเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ (รอบรู้ฉลาดดูดี)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : ผลิตทันตแพทย์ที่เป็นผู้นำวิชาชีพ
เป้าประสงค์ :
  1. มีบัณฑิตมีสมรรถนะสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21
  2. มีหลักสูตรโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
  3. มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม
  4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  5. มีครูทันตแพทย์มืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัย และนวัตกรรม (Smart Knowledge and Innovation)
  สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและชี้นำการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมโลก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตแพทยศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก
เป้าประสงค์ :
  1. มีงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมที่ชี้นำ ขับเคลื่อนและพัฒนาสังคม
  2. มีระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่รองรับการพัฒนาทางวิชาการและวิจัย
  3. มีกระบวนการทำงานสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ (มีกระบวนการทำงานสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพ)
  4. มีครูทันตแพทย์มืออาชีพ
  5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่ผู้นำบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ (Smart Services in Dentistry)
  พัฒนางานด้านบริการวิชาการผ่านบริบทที่เหมาะสมกับคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆ เพื่อไปสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการเป็นที่พึ่งของสังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เป็นต้นแบบมาตรฐานการบริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์
เป้าประสงค์ :
  1. มีศูนย์บริการวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งชาติ
  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ
  3. มีการจัดการทาง ด้านสภาพแวด ล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
  4. มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพ
  6. บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเป็นองค์กรให้มีความสามารถในการปรับตัวสูง (Smart Organization)
  พัฒนาองค์กรให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน (Adaptive organization) 
เป้าประสงค์ :
  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติมีเสถียรภาพทางการเงิน
  2. มีเสถียรภาพทางการเงิน
  3. บุคลากรมีความพึงพอใจและผูกพันคณะ
  4. มีการจัดการทางด้านสภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
  5. มีกระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
  6. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆที่มีประสิทธิภาพ
  7. บุคลากรมีคุณภาพสูงและสุขภาวะที่ดี