หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ผกาภรณ์ พันธุวดี พิศาลธุรกิจ

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.อิสระพงศ์ แก้วกำเหนิดพงษ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ปณัทชา วีระพล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ปณัทชา วีระพล

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

wanida คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางวนิดา ฉั่วสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

nongnuch คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวน้องนุช บัวเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

nutthiya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวณัฏฐิยา แผนสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา