ให้บริการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ (SPECIMEN)

 • เพื่อวิเคราะห์แยกเชื้อ ทาง aerobe และ anaerobe
 • ทำ sensitivity test
 • Gram stain, Acid – fast stain
 • วิเคราะห์แยกนับ S.mutans, Lactobacilli จากน้ำลายจากช่องปาก

ให้บริการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ROOT CANALS CULTURE TEST (RCT)

 • เพาะเชื้อ
 • อ่านผล, ลงผล

บริการอื่นๆ

 • ให้บริการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Autoclave ด้วย spore test
 • ให้บริการทดสอบการฆ่าเชื้อของน้ำยา Dent Hand Rub
 • ให้บริการตรวจเชื้อแบคทีเรียจากน้ำจากระบบน้ำจากยูนิตทำฟัน

แบบฟอร์มขอรับบริการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

 • บริการเพาะเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราจากสิ่งส่งตรวจ (SPECIMEN)
 • บริการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง Autoclave ด้วย spore test
 • บริการทดสอบการฆ่าเชื้อของน้ำยาเคมีที่ใช้ควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม
 • บริการตรวจเชื้อแบคทีเรียในตัวอย่างน้ำจากระบบน้ำของยูนิตทำฟัน