หัวหน้าภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อัญชนา พานิชอัตรา

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ


คณาจารย์ประจำภาควิชา

piyanee คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย

อาจารย์ประจำภาควิชา

Siri คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ร.อ.หญิง.ทพญ.
ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ชุติมา ระติสุนทร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.กิตติศักดิ์ สะนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.กิตติศักดิ์ สะนนท์

ลาศึกษาต่อ

อ.ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์

ลาศึกษาต่อ


เจ้าหน้าที่

Sam คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสำลี เหลาชัย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Boon คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบุญณัฐชา เกิดโพชา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Kan คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกรรณิกา วงศ์สีดา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Nam คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวน้ำค้าง ขอพันดุง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Kanlaya คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกัลยา ชินบุตร

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา