หัวหน้าภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.กิติ ศิริวัฒน์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ขนิษฐ์ ธเนศวร

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.บุศนา คะบุศย์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สุณิสา โรจนวิภาต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ศนิชา ยาคล้าย

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.นพ.วรภัทร ตราชู

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.วิชุดา คงสง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.วิชุดา คงสง

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.สิริดา อรุณเจริญสุข

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นพ.ทพ.สรรพสิทธิ์ ปัญญา

ลาศึกษาต่อ

อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.นพ.เฉลิมฤทธิ์ พฤกษสดใส

ลาศึกษาต่อ

อ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.พญ.ธันชุดา สำเภาเงิน

ลาศึกษาต่อ


เจ้าหน้าที่

IMG 0142 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวรัชนี ปานจินดา

หัวหน้าพยาบาลประจำภาควิชา

IMG 0188 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางอมรลักษณ์ เทพบุตร

พยาบาลประจำภาควิชา

IMG 0159 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางกนกวรรณ อินทรารักษ์สกุล

พยาบาลประจำภาควิชา

piyachad plianchobtham คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางปิยะฉัตร เพียรชอบธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป P7