Oral and Maxillofacial Radiology

Program details

Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Radiology

OP Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

3

YEARS

FULL-TIME

Degree:

Master of Science (M.Sc.)

Language of instruction:

Thai, English

Total credits:

40 credits

Highlights:

เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะทางคลินิกและทักษะการวิจัยทางสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อผลิตบุคลากรเฉพาะทางที่สามารถพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

แนะนำหลักสูตร

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประชาชนมีความรู้และเศรษฐานะดีขึ้น ทําให้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพในช่องปากมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ต้องการบริการด้านทันตสาธารณสุขขั้นพื้นฐานไปสู่บริการที่มีมาตรฐานการรักษาที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้ สมรรถนะและทักษะเฉพาะด้านที่สูงขึ้น ซึ่งจํานวนทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาในประเทศ ณ ปัจจุบัน มีเพียง 1,800 คน ในขณะที่จํานวนประชากรมีมากถึง 70,000,000 คน คิดเป็นอัตราส่วน 1:39,000 แสดงให้เห็นว่าทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงขาดแคลนอยู่มาก จําเป็นที่จะต้องมีการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้น และพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านที่สูงขึ้น

สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหนึ่งในสาขาเฉพาะด้านทางทันตกรรม ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้รังสีเอ็กซ์ในการสร้างภาพ (X-ray imaging) ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก และภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (Cone-Beam Computed Tomography, CBCT) นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงเทคนิคการสร้างภาพด้วยกระบวนการขั้นสูงอื่น เช่น การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging, MRI) การสร้างภาพด้วยอัลตราซาวด์ (Ultrasonography) เป็นต้น

ภาพของผู้ป่วยที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการต่างๆข้างต้น มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการวินิจฉัยรอยโรคบริเวณศีรษะและใบหน้า ทั้งรอยโรคที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ฟันผุและโรคปริทันต์ หรือรอยโรคถุงน้ำและเนื้องอกในกระดูกขากรรไกร รวมถึงรอยโรคอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากการตรวจทางคลินิก ตลอดจนเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยบริเวณศีรษะและใบหน้า เช่น การผ่าตัดขากรรไกร การฝังรากเทียม การรักษารากฟันที่มีความซับซ้อน เป็นต้น

ทำไม
ต้องหลักสูตรนี้
ที่จุฬา?

IMG 2894 Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ภาควิชามีอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาและเครื่องถ่ายภาพรังสีที่ทันสมัย มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งงานวินิจฉัยและงานการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องถ่ายภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) และเครื่องอัลตราซาวด์ มีความร่วมมือกับหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วย

ภาควิชามีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขา โดยเฉพาะสาขาวิชาทันตนิติเวช ซึ่งประสานความร่วมมือกับฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือ

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารจากผู้อํานวยการหลักสูตร

ภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2483 เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน

เนื่องจากสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นแขนงหนึ่งของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ทางภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นสถาบันการศึกษา และศูนย์ภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลแห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างบัณฑิต องค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสาขาดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีระยะเวลาศึกษา 2 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ที่มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี ที่เน้นการทำวิจัย การปฏิบัติ และการบริการที่ครอบคลุมงานการแปลผลภาพรังสีเพื่อให้การวินิจฉัย การวางแผนและติดตามการรักษารอยโรค หรือ ความผิดปกติของศีรษะ ลำคอ ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ที่มีการบูรณาการการเรียนร่วมกับทั้งสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล แขนงเวชศาสตร์ช่องปาก แขนงทันตพยาธิวิทยา และสาขานิติทันตวิทยา รวมทั้งมีความร่วมมือในการวิจัยกับนักวิจัยพันธมิตรในต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวยังสามารถต่อยอดในการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก แขนงสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่เพียบพร้อมในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและมีความเป็นผู้นำ รวมทั้งไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพของประเทศ และของโลกต่อไป

คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ

 • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลประจำคลินิกหรือสถานพยาบาล

รายละเอียดหลักสูตร

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาต้น
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
มิถุนายน – กรกฎาคม

การสมัครเข้าศึกษา

Master of Science Program in Oral and Maxillofacial Radiology

 • Period of Admission: September 4, 2023 – November 30, 2023

Procedure of admission

 1. Please read and following procedure of admission
  Thai version: https://drive.google.com/file/d/1yqRj_wdPuO_3Y-oeOmIaJcGl_9pqToa-/view?usp=sharing
  English version: https://drive.google.com/file/d/1H35iiQneBBh_UKFbThK_Us2C81OTqIQS/view?usp=sharing
 2. Application documents must copy to pdf files or image files
 3. Fill Application Form and Upload Application documents
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjyhHz9_U1fByL1816vCQCFoIZDWy_T9NZlIMCTBSk1yaVOg/viewform
 4. Pay the application fee and upload pay-in slip
 5. Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays

For further information pertaining to applicant’s qualifications, please contact

Assist. Prof.Phonkit Sinpitaksakul, D.D.S.
Department of Radiology 09.00 am – 04.00 pm
18th Floor, Borommanard Srinakarin Building

 • Tel. (+66) 0 2218 8780

ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียม

ค่าเล่าเรียน 73,000 บาท

นิสิตเก่า

ติดต่อหลักสูตร

ภาควิชารังสีวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 10 อาคารสมเด็จย่า
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

 • Tel. +66 2218 8780
 • Email graddentcu@gmail.com
 • Facebook

อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร

 • ผศ.ทพ. พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล