• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2558 (2nd Activities promoting University Social Responsibilities, Academic year 2015)

โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา ครั้งที่ 2 (ปริญญาบัณฑิต และ บัณฑิตศึกษา)

วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2558 ณ  อำเภอปัว จังหวัดน่าน