• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


Stat for non-statitician

โครงการบรรยายทางสถิติ Stat for non-statistician

วันที่ 21, 28 กรกฎาคม  2559 และวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย