• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


การประชุมชี้แจง และฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 -16.00 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารทันตแพทยศาสตรเฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย