• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 3) ปีการศึกษา 2559 (3rd Activities promoting University Social Responsibilities, Academic year 2016)

โครงการ สานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 3)

วันที่  21 – 24 ธันวาคม 2559

ณ อำเภอปัว และอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน