• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (Teacher Appreciation ceremony, Academic year 2016)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

August 18, 2016

See Sirisinha Auditorium

2nd floor,Somdejya 93 Bldg

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University