• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 5) ปีการศึกษา 2561 (5th Activities promoting University Social Responsibilities, Academic year 2018)

วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2561

ณ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

December 15 - 18, 2018

Tha Wang Pha, Nan