• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2562 (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR, Academic Year 2019)

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562

ห้องบรรยาย 715 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

24 - 26 July 2019

@ Room No. 715, 7th Floor, 80 Years ChalermNavamaraj Building