• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 (Teacher Appreciation ceremony, Academic year 2019)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

August 15, 2019

See Sirisinha Auditorium

2nd floor,Somdejya 93 Bldg

Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University