• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Graduation Day of the 2018 Academic year)

ไฟล์รูปถ่ายสตูดิโอ  

ไฟล์รูปถ่ายขณะรับประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรบนเวที  

ไฟล์ภาพหมู่