• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการสานสัมพันธ์นิสิตจิตอาสา (รุ่นที่ 6) ปีการศึกษา 2562 (6th Activities promoting University Social Responsibilities, Academic year 2019)

วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

December 24 - 27, 2019 @ Phra That Chae Haeng Temple, Nan