• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2563 (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR, Academic Year 2020)

รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563

รุ่นที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2563

ห้องบรรยาย 715 ,716 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

August 19, 2020

August 26, 2020

September 2, 2020

@ Room No. 715-716, 7th Floor, 80 Years ChalermNavamaraj Building