• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลรายหลักสูตรในระบบจัดสรรค่าเล่าเรียน www.cuaf.chula.ac.th"

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลรายหลักสูตรในระบบจัดสรรค่าเล่าเรียน www.cuaf.chula.ac.th"

สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตร บรรยายโดย วิทยากรจากฝ่ายการเงิน สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80