• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ปริทันตศาสตร์ Periodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านปริทันตศาสตร์
  • เพื่อผลิตงานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านปริทันตศาสตร์

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา ประจำสถานพยาบาลในภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42
- รายวิชาบังคับ 29
- รายวิชาเลือก 1
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา  

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาปริทันตวิทยา อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8850

http://www.dent.chula.ac.th/periodontology

ผลงานวิจัยของนิสิต