• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

last update : January 30, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า Occlusion and Orofacial Pain

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า รวมถึงมีทักษะในการวิจัย การสื่อสาร การเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นผู้ครองตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • เพื่อผลิตงานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • เป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน
  • เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า ในสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน
  • ประกอบอาชีพอิสระเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

41
- รายวิชาบังคับ 26
- รายวิชาเลือก 3
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว อาคารทันตกรรม 5 ชั้น 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8553-4

http://www.dent.chula.ac.th/occlusion

ผลงานวิจัยของนิสิต