• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม Esthetic Restorative and Implant Dentistry

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยในสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียมที่มีศักยภาพสูง และมีการบูรณาการศาสตร์ชั้นสูงหลายสาขาวิชา มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
  • เพื่อผลิตงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ตลอดจนสามารถเขียนการรายงานกรณีผู้ป่วยที่สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • University of California at Los Angeles (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมมือในลักษณะส่งนิสิตไปดูงาน/ฝึกอบรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ประจำคลินิกหรือสถานพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

แผน ข

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42 42
- รายวิชาบังคับ 28 34
- รายวิชาเลือก 2 2
- วิทยานิพนธ์ 12 -
- รายวิชาเอกัตศึกษา - 6
รายวิชา     

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : หลักสูตรทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม

ชั้น1 อาคารพรีคลีนิก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โทรศัพท์ 0-2218-8664 โทรสาร 0-2218-8663

อีเมล์ esthetic.implant.chula@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.estheticchula.com

ผลงานวิจัยของนิสิต