• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ Geriatric Dentistry and Special Patients Care

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ ที่สามารถวางแผนและ ให้การรักษาสุขภาพในช่องปากของผู้สูงอายุในรายที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับโรคทางระบบ
  • เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ ทางด้านการรักษาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม โดยเฉพาะสาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ
  • นักวิจัยสาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ ในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

 40 40
- รายวิชาบังคับ - 26
- รายวิชาเลือก - 2
- วิทยานิพนธ์ 40 12
รายวิชา     

คณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-218-9016,02-218-9021

อีเมล์ geriatricdentcu@gmail.com

www.dent.chula.ac.th/Geriatric

ผลงานวิจัยของนิสิต