• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อปริญญา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป. บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถทางด้านการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถทางด้านการคิดและวิเคราะห์กระบวนการรักษา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นสำคัญ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถทางด้านการนำหลักการ ทฤษฎี และความรู้ขั้นสูงมาใช้ในการสังเคราะห์การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในแนวทางใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง และสังเคราะห์วัสดุใหม่ที่เหมาะสมกับการทำงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในปัจจุบัน และมีความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของมนุษย์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนำความรู้และความสามารถทางด้านการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อวิชาชีพและสังคมโดยรวม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ทันตแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนสาขาต่างๆ ทางด้านคลินิกสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

ผู้สำเร็จหลักสูตรป.ตรี

(หน่วยกิต)

ผู้สำเร็จหลักสูตรป.บัณฑิต

(หน่วยกิต)

ผู้สำเร็จหลักสูตรป.โท

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

90 90 90
- รายวิชาบังคับ 75 54 53
- รายวิชาเลือก 15 12 13

หมายเหตุ

1. สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ได้รับการยกเว้นรายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต

2. สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการยกเว้น รายวิชาบังคับ 22 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาคารทันตกรรม 5 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8532-34

ผลงานวิจัยของนิสิต