• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

last update : February 28, 2020

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป. บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : วิทยาเอ็นโดดอนต์ Endodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงด้านทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญของทันตแพทยสภา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ และเอกชน
  • ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล/สถานพยาบาลทั้งในภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

รับเข้าด้วยวุฒิปริญญาตรี

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

82
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 82
- รายวิชาบังคับร่วม 3
- รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 72
- รายวิชาเลือก 7

 คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8795

ผลงานวิจัยของนิสิต