• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 30, 2020

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ชีววิทยาช่องปาก Oral Biology

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถทางด้านชีววิทยาช่องปาก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน และสามารถสร้างงานวิจัยขั้นสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  • เพื่อผลิตงานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยาช่องปากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36 36
- รายวิชาบังคับ - 5
- รายวิชาเลือก - 19
- วิทยานิพนธ์ 36 12
รายวิชา    

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา  

 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ชั้น 7 ตึกพรีคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8892

https://sites.google.com/g.chula.edu/obcu

ผลงานวิจัยของนิสิต