• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

last update : February 28, 2020

ชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

ชื่อปริญญา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ป. บัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : เวชศาสตร์ช่องปาก Oral Medicine

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูงด้านทันตแพทย์เฉพาะทางในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีสิทธิ์สอบอนุมัติบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญของทันตแพทยสภา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐ และเอกชน
  • ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาล/สถานพยาบาลทั้งในภาครัฐ และเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

รับเข้าด้วยวุฒิปริญญาตรี

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

82
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 82
- รายวิชาบังคับร่วม 3
- รายวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 72
- รายวิชาเลือก 7

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา  

สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ชั้น 5 อาคารทันตรักษ์วิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8942, 02-218-8937

ผลงานของนิสิต