• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

last update : January 14, 2022

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแบบต่อเนื่อง 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจ การวิเคราะห์ การวินิจฉัยและ รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในผู้ป่วยรายที่มีความซับซ้อน
  • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตวัสดุ ทันตชีววัสดุ ชีวโมเลกุลและ พันธุกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมประดิษฐ์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูงและอาจารย์ในสถาบัน ต่างๆ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  • นักวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์

- แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

- แบบ 1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิจัย

- แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

- แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 

แบบ 1.1

(หน่วยกิต)

แบบ 1.2

(หน่วยกิต)

แบบ 2.1

(หน่วยกิต)

แบบ 2.2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

48 72 48 72
- รายวิชาบังคับ - - 4 23
- รายวิชาเลือก - - 8 1
- วิทยานิพนธ์ 48 72 36 48
รายวิชา         

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ :  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาคารทันตกรรม 5 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8532-34

http://www.dent.chula.ac.th/prosthodontics

ผลงานวิจัยของนิสิต