• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตสาธารณสุข Dental Public Health

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถทางด้านทันตสาธารณสุข เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยรวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตสาธารณสุข ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนในประเทศและทวีปเอเชีย

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนสาขาต่างๆ ทางด้านทันตสาธารณสุข
  • นักวิจัยในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตบุคลากร/นักวิชาการในกระทรวงสาธารณสุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์

- แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิจัย

- แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

- แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 

แบบ 1.1

(หน่วยกิต)

แบบ 2.1

(หน่วยกิต)

แบบ 2.2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

48 48 72
- รายวิชาบังคับ - 3 9
- รายวิชาบังคับเลือก - 6 9
- รายวิชาเลือก - 3 6
- วิทยานิพนธ์ 48 36 48
รายวิชา   

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมชุมชน อาคารทันตกรรม 5 ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2188543-5

 อีเมล : nongnuch.bu@chula.ac.th

http://www.dent.chula.ac.th/community-dentistry

ผลงานวิจัยของนิสิต