• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแบบต่อเนื่อง

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ชีววิทยาช่องปาก Oral Biology

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชาสรีรวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และความสามารถทางด้านชีววิทยาช่องปาก และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน และlสามารถสร้างงานวิจัยขั้นสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยรวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีววิทยาช่องปากซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • นักวิจัยในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ วัสดุ และสารเคมีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1 เน้นการทำวิทยานิพนธ์

- แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

- แบบ 1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิจัย

- แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

- แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 

แบบ 1.1

(หน่วยกิต)

แบบ 1.2

(หน่วยกิต)

แบบ 2.1

(หน่วยกิต)

แบบ 2.2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

60 72 60 72
- รายวิชาบังคับ - - 7 7
- รายวิชาเลือก - - 5 17
- วิทยานิพนธ์ 60 72 48 48
รายวิชา        

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ชั้น 7 ตึกพรีคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8892

https://sites.google.com/g.chula.edu/obcu

ผลงานวิจัยของนิสิต