• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน  (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) *ปริญญาร่วม ร่วมกับมหาวิทยาลัย Tokyo Medical and Dental University

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Tokyo Medical and Dental University

วัตถุประสงค์

  • ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัย กำหนดแผนการรักษา และดำเนินการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและต้องการการรักษาแบบสหสาขา
  • ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างงานวิจัยทางทันตกรรมจัดฟัน และผลิตอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • ผลิตงานวิจัยหรือองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ ตลอดจนผลิตหรือปรับปรุงทันตวัสดุให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ Tokyo Medical and Dental University (Japan) ความร่วมมือในลักษณะ อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และวิทยากร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทันตกรรมจัดฟัน
  • นักวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟัน ในสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิจัย

- แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

 

แบบ 2.2 

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

72
-รายวิชาบังคับ 23
-รายวิชาเลือก 1
-วิทยานิพนธ์ 48
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตร ประกอบด้วย 10 ภาคการศึกษา และ 3 ภาคฤดูร้อน 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ 400,000 บาท/ภาคการศึกษา และ 150,000 บาท/ภาคฤดูร้อน

ค่าเล่าเรียน 48,000 บาท/ภาคการศึกษา และ 12,000 บาท/ภาคฤดูร้อน

On-campus room and board, and travel expense are not offered.

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน อาคารทันตรักษ์วิจัย ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8932

http://www.dent.chula.ac.th/ortho/

ผลงานวิจัยของนิสิต