• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการทำงานด้านทันตกรรมจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างดีในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
  • เพื่อผลิตงานวิจัยใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการทันตกรรมจัดฟันในอนาคต

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์หรือ นักวิชาการ หรือนักวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟันในสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย/หน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์จัดฟันในหน่วยงาน/โรงพยาบาล/คลินิกทั้งในภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42
- รายวิชาบังคับ 26
- รายวิชาเลือก 4
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา    

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน อาคารทันตรักษ์วิจัย ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8932

http://www.dent.chula.ac.th/ortho

ผลงานวิจัยของนิสิต