• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแบบต่อเนื่อง 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจ การวิเคราะห์ การวินิจฉัยและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ในผู้ป่วยรายที่มีความซับซ้อน
  • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตวัสดุ ทันตชีววัสดุ และชีวโมเลกุล ที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมประดิษฐ์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์แก่ผู้สูงอายุ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่สอนสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  • นักวิจัยสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ในสถาบันวิจัยหรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42 42
- รายวิชาบังคับ - 23
- รายวิชาเลือก - 7
- วิทยานิพนธ์ 42 12
รายวิชา     

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ อาคารทันตกรรม 5 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8532-34

http://www.dent.chula.ac.th/prosthodontics

ผลงานวิจัยของนิสิต