• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ)

last update : January 13, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมหัตถการ Operative Dentistry

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผนรักษาและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับทางสาขาทันตกรรมหัตถการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้สามารถเก็บรักษาฟันไว้ใช้งานในช่องปากได้ต่อไป รวมถึงให้มีความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรมหัตถการ มีความสามารถในการทำงานด้านการค้นคว้า วิจัย มีความใฝ่รู้ ค้นคว้าติดตามความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในสาขาทันตกรรมหัตถการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบัณฑิตต้องมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งยังสามารถเข้าใจปัญหาของผู้ป่วย และให้การรักษาร่วมกับทันตแพทย์สาขาอื่น รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรมหัตถการ และวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมหัตถการ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • บุคลากรในโรงพยาบาล ในกระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สาขาทันตกรรมหัตถการ
  • นักวิจัย/ นักวิชการในสาขาทันตกรรมหัตถการ
  • ทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมหัตถการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42 42
- รายวิชาบังคับ - 25
- รายวิชาเลือก - 5
- วิทยานิพนธ์ 42 12
รายวิชา      

รายวิชาที่เปิดสอน

- ชีวเวชศาสตร์ 1 และ 2

- วิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

- สถิติทางทันตแพทยศาสตร์

- ทันตกรรมหัตถการคลินิกประยุกต์ 1 และ 2

- ทันตกรรมหัตถการคลินิกชั้นสูง 1 และ 2

- สัมมนาวรรณกรรมทันตกรรมหัตถการ 1 และ 2

- สัมมนาวรรณกรรมทันตกรรมหัตถการประยุกต์

- ฝึกสอนปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ

- สัมมนาวรรณกรรมทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1

- ทันตวัสดุศาสตร์ขั้นสูง

- ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย

- รายงานผู้ป่วย 1-4

- การบูรณะฟันภายหลังได้รับการรักษาคลองรากฟัน

  • รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยรายวิชาที่สอนทฤษฎี และการปฏิบัติงานในคลินิกทางสาขาทันตกรรมหัตถการ โดยนอกจากรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว หลักสูตรจัดรายวิชาบรรยายเฉพาะทางทันตกรรมหัตถการ เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมหัตถการที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความเกี่ยวข้องกับงานทันตแพทย์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรายวิชาสัมมนามุ่งเน้นการอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับความรู้จากวรรณกรรมในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ รวมถึงความรู้พื้นฐานในการตรวจและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันและการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะชนิดต่างๆ การแก้ไขฟันที่มีปัญหาเกี่ยวกับมิติแนวดิ่ง การสบฟัน และการบดเคี้ยวที่ต้องใช้วิธีบูรณะที่ซับซ้อนกว่าปกติ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม รวมทั้งฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้ว นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • หลักสูตรนี้กำหนดให้นิสิตทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรมหัตถการ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถออกแบบการศึกษาวิจัยได้ โดยมีรายวิชาวิทยานิพนธ์จำนวน 12 หน่วยกิต นิสิตต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรนี้มีทางเลือกสำหรับทันตแพทย์ที่สนใจทำงานวิจัยเพียงอย่างเดียว โดยสามารถเลือกเรียนแผนการศึกษาแบบ ก1 ซึ่งจะเป็นการทำวิจัยเพียงอย่างเดียวตลอดหลักสูตร คือ มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ 42 หน่วยกิต โดยการจบการศึกษานิสิตต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8795

E-mail: operativedent_cu@hotmail.com

http://www.dent.chula.ac.th/operative-dentistry

ผลงานวิจัยของนิสิต