• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

last update : January 13, 2020

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : วิทยาเอ็นโดดอนต์ Endodontics

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัยทางศาสตร์วิทยาเอ็นโดดอนต์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการและความสามารถของตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านวิทยาศาสตร์คลินิกที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเอ็นโดอนต์เป็นอย่างดี เข้าใจกลไกการเกิดและการดำเนินโรค สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน พญากรณ์ การบำบัดรักษา และการติดตาม ผลของการรักษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในกรณีที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก โดยให้การตรวจพิเคราะห์ วินัจฉัย วางแผน พยากรณ์ และบำบัดรักษาโรคได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจารณ์ และประเมินผลงานวิจัยทางทันตกรรม
 • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เป็นอาจารย์สอน วิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน
 • เป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในสถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน
 • ประกอบอาชีพอิสระเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

37
- รายวิชาบังคับ 22
- รายวิชาเลือก 3
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

- ชีวเวชศาสตร์

- วิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

- วิทยาการเอ็นโดดอนติกส์

- สถิติทางทันตแพทยศาสตร์

- หัวข้อสหสัมพันธ์ทางเอ็นโดดอนติกส์

- การสอนปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์

- สัมมนาวรรณกรรมเอ็นโดดอนติกส์

- คลินิกปฏิบัติเอ็นโดดอนติกส์

- ทบทวนวรรณกรรมปัจจุบัน

- รายวิชาเลือก

 • รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วยรายวิชาที่สอนทฤษฎี และการปฏิบัติงานในคลินิกทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ โดยนอกจากรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แล้ว หลังสูตรจัดรายวิชาบรรยายเฉพาะทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และให้การรักษาผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ที่มีความซับซ้อนของโรค และมีความเกี่ยวข้องกับงานของแพทย์ หรือทันตแพทย์สาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรายวิชาสัมมนามุ่งเน้นการอภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์เกี่ยวกับความรู้จากวรรณกรรมในสาขาวิชาเอ็นโดดอนติกส์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับการรักษาทางเอ็นโดดอนต์ติกส์ รวมถึงความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาของฟันและเนื้อเยื่อในช่องปาก ทั้งในสภาพปกติและสภาพที่เป็นโรค
 • รายวิชาคลินิกปฏิบัติเอ็นโดดอนติกส์เน้นการรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและ/หรือเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันในฟันที่มีหลายคลองรากฟัน การบำบัดฉุกเฉิน การบำบัดรักษาฟันที่มีประวัติได้รับภยันตรายจนมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและ/หรือการละลายของรากฟัน การรักษาคลองรากฟันที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะฟันที่ต้องได้รับการรักษาคลองรากฟันซ้ำ หรือฟันที่การรักษาต้องสัมพันธ์กับงานทันตกรรมสาขาอื่น การทำศัลยกรรมเอ็นโดดอนติกส์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ รวมทั้งการติดตามผล นอกจากนี้นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในระดับบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หลักสูตรนี้กำหนดให้นิสิตทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย สามารถออกแบบการศึกษาวิจัยได้ โดยมีรายวิชาวิทยานิพนธ์จำนวน 12 หน่วยกิต นิสิตต้องสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8795

E-mail: operativedent_cu@hotmail.com

http://www.dent.chula.ac.th/operative-dentistry

ผลงานวิจัยของนิสิต