• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral and Maxillofacial Radiology

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงมีทักษะในการวิจัย การสื่อสาร การเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นผู้ครองตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • เพื่อผลิตงานวิจัย รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านสาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  • นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียลประจำคลินิกหรือสถานพยาบาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

40
- รายวิชาบังคับ 25
- รายวิชาเลือก 3
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชารังสีวิทยา อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 10 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8780

http://www.dent.chula.ac.th/radiology

ผลงานวิจัยนิสิต