• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Oral and Maxillofacial Surgery

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรคทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยให้การตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัย วางแผน พยากรณ์ และบำบัดรักษาโรคอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็นผู้มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • เพื่อผลิตงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง และนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ทันตแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
  • อาจารย์ทันตแพทย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยเอกชน
  • นักวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 1

(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36 36
- รายวิชาบังคับ - 23
- รายวิชาเลือก - 1
- วิทยานิพนธ์ 36 12
รายวิชา     

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ อาคารทันตกรรม 1 ชั้น 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8581

http://www.dent.chula.ac.th/oral-and-maxillofacial-surgery

ผลงานวิจัยของนิสิต