• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

last update : January 14, 2020

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : เวชศาสตร์ช่องปาก Oral Medicine

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเวชศาสตร์ช่องปากซึ่งรวมถึงความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า
  • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์ช่องปากและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้าในระดับแนวหน้าของประเทศและระดับนานาชาติ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาดูงานในคลินิกและการทำวิจัย
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือในลักษณะ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ร่วมมือในลักษณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
  • Tokyo Medical and Dental University ร่วมมือในลักษณะงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์/นักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมโดยเฉพาะสาขาเวชศาสตร๋ช่องปาก
  • ทันตแพทย์เฉพาะสาขาเวชศาสตร๋ช่องปาก ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

39
- รายวิชาบังคับ 25
- รายวิชาเลือก 2
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th  และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก อาคารทันตรักษ์วิจัย ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8942, 02-218-8937

http://www.dent.chula.ac.th/oral-medicine

ผลงานวิจัยของนิสิต