• ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

last update : January 10, 2020

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT : ทันตกรรมสำหรับเด็ก Pediatric Dentistry

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • เพื่อผลิตงานวิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก

ความร่วมมือกับสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ไม่มี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
  • นักวิจัยในสถาบันวิจัย หรือหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • ทันตแพทย์เฉพาะสาขาประจำคลินิกหรือสถานพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • มีความรู้ ทักษะ ด้านวิชาการ ความชำนาญทางคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
  • มีประสบการณ์ในการทำวิจัย
  • ได้วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

 

แผน ก แบบ ก 2

(หน่วยกิต)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

42
- รายวิชาบังคับ 25
- รายวิชาเลือก 5
- วิทยานิพนธ์ 12
รายวิชา   

งานวิจัยในหลักสูตรมีความหลากหลาย โดยมีหัวข้อวิจัยดังนี้

- การป้องกัน และยับยั้งโรคฟันผุด้วยทันตวัสดุ เช่นสารส่งเสริมการคืนกลับแร่ธาตุประเภทต่างๆ

- สื่อและวิธีการให้ทันตสุขศึกษาแก่เด็กเพื่อป้องกันโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ

- งานวิจัยเพื่อพัฒนาการรักษาทางคลินิก เช่น การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนมด้วยวัสดุต่างๆ การหาความยาวรากฟันน้ำนมด้วยเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายราก

- งานวิจัยในระดับชีวโมเลกุล และจุลชีววิทยาในงานทันตกรรมสำหรับเด็ก เช่น การศึกษาการแปรสภาพของสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนม จุลชีววิทยาของโรคฟันผุในเด็กเล็ก

- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมสำหรับเด็กในด้านอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา 

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ติดตามได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th และสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.dent.chula.ac.th/grad

 

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สอบถามได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก อาคารทันตรักษ์วิจัย ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34 ถ. อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-8906

http://www.dent.chula.ac.th/pediatric-dentistry

ผลงานวิจัยของนิสิต